Продължете към съдържанието

НВО по математика след 4-ти клас

Тестът по математика в края на IV клас има за цел да оцени нивото на всеки ученик спрямо изискванията в края на началния етап на основното образование, както са определени в Наредба № 5 на МОН от 30.11.2015 г. и учебните програми за математика в I – IV клас.

Тестът включва 25 задачи, които се разпределят по следния начин:

➢ 18 задачи с избор на отговор;

➢ 5 задачи с кратък свободен отговор;

➢ 1 задача с разширен свободен отговор;

➢ 1 текстова задача с 3 разширени свободни отговора (с три подусловия).

За да се реши тестът, е необходимо отговорите на задачите да бъдат записани на отделен лист.

Вид и продължителност на изпита Националното външно оценяване по математика в IV клас се провежда чрез писмен изпит. Продължителността на изпита е 60 минути, като за учениците със специални образователни потребности се осигурява до 30 минути над определеното време.

Оценяване Оценяването се извършва в съответствие с предварително утвърдени критерии, като на всяка задача се присвоява определен брой точки, които зависят от нейната трудност. Индивидуалният резултат от изпита се формира като сбор от получените точки за всички задачи. Максималният брой точки, които могат да бъдат получени от изпита, е 100. Оценките от националното външно оценяване в края на IV клас се представят в брой точки, без да бъдат превърнати в оценки, и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Тестът проверява математическата компетентност на учениците в различни области като познаване на принципа за образуване на редиците от естествени числа, осъществяване на аритметични операции като събиране, изваждане, умножение и деление, умения за намиране на неизвестни числа, познаване на мерните единици, умения за работа с еднородни именувани числа, намиране на обиколка и лице на геометрични фигури, описание на ситуации от реалния живот с математически модели и прилагане на различни рационални подходи при решаване на задачи.

Освен това, тестът ще оцени и уменията на учениците да интерпретират информация, представена в различни форми като таблица, графика и инфографика.

Заради ограничения обем на теста и спецификата на оценяването, някои допълнителни познания и технически умения, като например чертане, няма да бъдат включени в проверката.

Задачите за Националното външно оценяване по математика в IV клас ще проверят следните очаквани умения от обучението в I до IV клас:

Числа:

 • Записване, сравняване и подреждане на естествени числа в десетичната позиционна бройна система.
 • Събиране и изваждане на естествени числа.
 • Умножение и деление с едноцифрени и двуцифрени числа.
 • Пресмятане на числови изрази, съдържащи до три действия, включително използване на свойствата на действията.
 • Намиране на неизвестна компонента при аритметичните действия – неизвестно събираемо, неизвестно умаляемо, неизвестен умалител или неизвестен делител.
 • Разпознаване като части от цяло половинка (една втора), третинка (една трета), четвъртинка (една четвърт), десетинка (една десета).
 • Разпознаване на римски цифри.

Равнинни фигури и геометрични тела:

 • Определяне на вида на ъгли и на триъгълници.
 • Разпознаване на геометрични фигури като лъч, отсечка, ъгъл, триъгълник, правоъгълник, квадрат, окръжност и на елементите им.
 • Назоваване на геометрични тела като куб, правоъгълен паралелепипед, кълбо, цилиндър, конус, пирамида и на елементите им.

Измерване:

 • Определяне на връзките между изучени мерни единици и производните им.
 • Извършване на действия с мерните единици за дължина (мм, см, дм, м, км), маса (грам, килограм, тон), време (секунда, минута, час, денонощие, седмица, месец, година, век).
 • Използване на мерните единици за лице (кв. мм, кв. см, кв. дм, кв. м, кв. км, декар) при решаване на задачи с практическа насоченост.
 • Намиране обиколката на триъгълник и правоъгълник и лице на правоъгълник.

Моделиране:

 • Моделиране с числови изрази на ситуации, описани с отношенията „с повече“, „с по-малко“, „пъти по-голямо“ и „пъти по-малко“.
 • Описване на ситуации от реалния свят (като покупко-продажба) с математически модел.
 • Съдържателно интерпретиране на получените резултати при решаване на даден проблем.
 • Формулиране на правдоподобни предположения по събрани данни от реалния свят.
 • Използване на данни от различни източници за съставяне на числов израз.