Продължете към съдържанието

Европейско кенгуру 2024

“Европейско кенгуру” ще бъде на 21 март 2024 г., четвъртък, от 12 часа.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е в един кръг,
организиран от МОН без такса правоучастие.

Общи правила
1. Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ се провежда на
21.03.2024 г. от 12:00 до 13:30 ч. Времето за работа е 90 минути.

2. Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ включва 9 отделни
теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII клас, VIII, IX-XII клас.
3. Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26
задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един
е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор. Учебното съдържание за
всяка възрастова група е от учебното съдържание на общообразователната и допълнителната
подготовка. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, които се подготвят от
Националната комисия.
4. За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с
номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки. За
грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.
5. Всяка индивидуална бланка представлява писмена работа на ученика. Областната
комисия за проверка и оценка на писмените работи, определена със заповед на началника на
РУО, извършва двойна проверка на всички писмени работи.
6. Темите и задачите за Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“
се изготвят от Националната комисия въз основа на материалите и правилата на Европейската
асоциация „Кенгуру без граници”. Коректността на темите и задачите се гарантира с
подписите на поне трима членове на Националната комисия, единият от които е
председателят.

Ред за провеждане, оценяване и обявяване на резултатите
7. Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ следва да се проведе
във всяко училище, в което има ученици, изявили желание да се включат в състезанието чрез
заявление до директора на училището, подадено по ред и в срок, определени от директора.
Училище, в което се провежда състезанието, е училище домакин, директорът на което със своя
заповед определя училищна комисия за организиране и провеждане на състезанието, както и
квестори, които не могат да бъдат специалисти по математика.
8. Началниците на РУО:
– в срок до 26.02.2024 г. определят едно или повече от едно училище координатор на
състезанието за областта, което може да бъде и училище домакин;
– в срок до 07.03.2024 г. определят областна комисия за проверката и оценката на
писмените работи в съответната област, която извършва дейността си в училището
координатор или разпределя дейността си по училищата координатори при повече от едно
училище координатор за областта;
– в срок до 08.03.2024 г. разпределят училищата домакини към училищата
координатори при повече от едно училище координатор.
9. Отговорници за организиране и провеждане на Националното математическо
състезание „Европейско кенгуру” са директорите на училищата координатори и училищата
домакини.
10. Длъжностните лица, които участват в организиране и провеждане на състезанието,
удостоверяват с декларация за безпристрастност и поверителност, за отсъствието на
обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за неразпространение на
информация, свързана с темите и задачите преди началото на състезанието, както и след края
му до 22.04.2024 г.
11. Член на Националната комисия може да бъде член на комисия за организиране и
провеждане на състезанието в дадена област и/или да бъде член на областна комисия за
проверка и оценка на писмените работи на учениците.
12. За участие на даден ученик в Националното състезание „Европейско кенгуру“
родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за този ученик, подава в
срок до 05.03.2024 г. до директора на училището, в което учи ученикът, заявление за участие,
включващо декларация за информирано съгласие за публикуване на:
12.1. резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на
ученика, училище, клас, населено място и други);
12.2. снимки и/или видео с участия на ученика в популяризирането на състезанието.
13. При липса на изрично изразено съгласие по точка 12.1 резултатите от състезанието
на съответния ученик се обявяват публично с идентификационен код (фиктивен номер) вместо
с имената и училището на ученика, като при подаването на заявлението за участие в
състезанието кодът се предоставя на родителя/настойника/попечителя, носещ родителска
отговорност за ученика.
14. При липса на изрично изразено съгласие по точка 12.1 съответният ученик не се
включва в снимков и/или видео материал по точка 12.2.
15. Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за съответния
ученик, има право да оттегли чрез писмено заявление до директора на училището дадено
съгласие по точка 12.1 и/или по точка 12.2.

16. В заявлението за участие в Националното математическо състезание „Европейско
кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за съответния
ученик, декларира, че е запознат и приема правилата на настоящия регламент.
17. В срок до 08.03.2024 г. чрез имейл училищата домакини изпращат до училището
координатор, към което са разпределени, справка-заявка за необходимите теми.
18. Чрез определена от МОН платформа училищата координатори получават и
предоставят на училищата домакини:
– бланката за попълване на отговорите, която училищата домакини получават на
20.03.2024 г. и размножават според заявения брой участници;
– 2 броя инструкции от Националната комисия – за квесторите и за областната комисия
за проверка и оценка;
– заявените теми, които училищата домакини получават не по-рано от 60 минути преди
началото на състезанието и размножават в необходимия брой, отговарящ на броя на заявилите
участие ученици;
– верните отговори на задачите от заявените теми, които училищата домакини
получават след 15:00 ч. на 21.03.2024 г.
19. В деня на състезанието:
– учениците заемат определените им места и се подготвят за състезанието, като
получават индивидуални бланки за отговори и попълват собственоръчно необходимите
реквизити върху тях;
– квесторите дават указания в съответствие с инструкцията на Националната комисия
за начина на попълване на бланките;
– учениците получават по 2 броя листове за чернови за извършване на пресмятания,
като по време на състезанието имат право и на други допълнителни листове за чернови;
– по време на състезанието ученикът не може да използва изчислителна техника,
комуникационна техника, други технически средства или математическа литература;
– след приключване на състезанието квесторите в залите събират обратно раздадените
на учениците теми и бланки с попълнените отговори, както и всички чернови;
– темите, бланките и черновите се предават на директора на училището домакин, като
темите и черновите се унищожават от директора на училището домакин;
– бланките с попълнените отговори на участвалите ученици се предават с приемнопредавателен протокол (Приложение № 1) на директора на училището координатор, който ги
предава на председателя на областната комисия за проверка и оценка с протоколи
(Приложение № 2).
20. Председателят на областната комисия за проверка и оценка на писмените работи
организира двойната проверка на всички писмени работи. Областната комисия изготвя
протоколи (Приложение № 3) по класове с резултатите на явилите се ученици със сбора от
точките върху задачите от темата.
21. На електронната страница на училището координатор се публикуват:
– верните отговори, не по-рано от 16:00 ч. на 21.03.2024 г.;
– протоколите по класове с резултатите на явилите се ученици, не по-късно от 14:00 ч.
на 04.04.2024 г.
22. Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите
се входират чрез молба до директора на училището координатор не по-късно от 17:00 ч.

05.04.2024 г. Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи разглежда
сигналите, взима решение по тях и актуализира протоколите с резултатите на явилите се
ученици. Актуализираните протоколи се публикуват на електронната страница на училището
координатор не по-късно от 14:00 ч. на 08.04.2024 г. Актуализираните протоколи са
окончателни и не могат да бъдат променяни.
23. Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи предава на
директора на училището координатор в срок до 09.04.2024 г.:
– бланките с попълнените отговори;
– протокол – справка за броя на проверените бланки по класове (Приложение № 4);
– протоколи по класове с резултатите в низходящ ред на явилите се ученици
(Приложение № 3);
– протоколите са във формат Excel и включват следните данни: трите имена на ученика;
класа и училището, в което учи, населеното място и областта; общия брой точки върху всички
задачи от темата; срещу имената на учениците, които не са подали декларация за съгласие за
публикуване на резултатите и личните им данни, се отбелязва НЕ и съответният фиктивен
номер.
24. В срок до 12.04.2024 г. директорът на училището координатор изпраща в РУО
протоколите с окончателните резултатите в низходящ ред на явилите се ученици, а началникът
на РУО ги заверява с подпис и печат.
25. В срок до 12.04.2024 г. директорът на училището координатор изпраща в МОН
справката за броя на проверените бланки по класове. (Приложение № 4)
26. На 22.04.2024 г. на електронната страница на училището координатор се публикуват
темите за състезанието.
27. На учениците с трите най-високи резултата в областта за всеки клас се връчват
грамоти, подписани от началника на РУО.
28. Бланките на писмените работи от състезанието и всички други материали, свързани
с организирането и провеждането на състезанието, се съхраняват до края на учебната година.
29. Координирането и контролът на дейностите по организиране и провеждане на
Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ се осъществяват от експерт в
МОН, от началника на РУО, от директорите на училищата координатори, от директорите на
училищата домакини и от председателя на Националната комисия.