Продължете към съдържанието

Математика за всеки 2024

Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ ще се проведе на 8 юни 2024 г. Състезанието е важно за прием в 5 клас в СМГ, НПМГ и в другите математически гимназии.

Състезанието за ученици от IV клас през 2023 – 2024 учебна година се организира и провежда
в съответствие с Правилата за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища

1. Цели на състезанието са:
1.1. предоставяне на възможност за интелектуална и творческа изява на ученици със
задълбочени знания и придобити практически умения;
1.2. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване
на развитието и реализацията му;
1.3. осигуряване на условия за реализация на постиженията на ученици и учители и
популяризиране на постигнатите резултати;
1.4. предоставяне на възможност на регионите в страната да сравняват постиженията си
в областта на обучението по математика и да се прояви математическият талант у потенциалните
бъдещи национални състезатели на България по математика;
1.5. да даде възможност на желаещите да участват в държавен-прием след IV клас в
гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗПУО и
съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
2. Състезанието се провежда в един кръг в една състезателна група за ученици от IV клас.
3. Организацията и провеждането на състезанието се осъществяват от експерт по математика
в МОН, от началника на РУО, от директорите на институциите, определени за координатори, от
директорите на училищата домакини, от училищните комисии, от областните комисии и от
националната комисия за математическо състезание „Математика за всеки“.

4. Контролът по провеждането на състезанието се осъществява от началника на РУО, от
директора на институцията, определена за координатор, и от директорите на училищата домакини.
5. В състезанието имат право да участват всички ученици от IV клас през 2023-2024 учебна
година, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или
в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както в
училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.
6. За организиране и провеждане на състезанието не се допуска събиране на такса за участие
или дарение от учениците.
7. За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска
отговорност за ученика, подава до директора на институцията, определена за координатор, в срок
до три дни преди състезателния ден заявление за участие (по образец), декларация за информирано
съгласие (по образец) за публикуване на:
7.1. резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика,
училище, клас, населено място и други);
7.2. снимки и/или видео с участие на ученика за целите и за популяризирането на
състезанието.
8. Директорът на институцията, определена за координатор, по свое решение създава
организацията за подаването на заявления и декларации по точка 7, съобразявайки се с правилата за
безопасност при условията на въведени противоепидемични мерки за предотвратяване и
ограничаване на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания.
9. При липса на изрично изразено съгласие по точка 7.1, резултатите от състезанието на
съответния ученик се обявяват публично с идентификационен код (фиктивен номер) вместо имената
и училището на ученика, като институцията, определена за координатор, предоставя генерирания
идентификационен код на родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за
ученика, при подаването на заявление за участие в състезанието.
10. При липса на изрично изразено съгласие по точка 7.2, съответният ученик не бива
включван в снимковия и/или видео материал.
11. Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, има право
да оттегли дадените съгласия по точка 7.1 и/или точка 7.2 чрез писмено заявление до директора на
институцията, определена за координатор.
12. С участието на ученик в това национално състезание родителят/настойникът/попечителят,
носещ родителска отговорност за същия, декларира, че е запознат и приема правилата на настоящия регламент.

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ
13. Състезанието се провежда съгласно Графика за провеждане на ученическите олимпиади,
на националните състезания и на националните състезания по професии за провеждане на
ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии
през учебната 2023-2024 година, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
14. Началото на състезателния ден е в 09:00 часа.
15. Състезанието е анонимно за всички участници.
16. Началникът на РУО определя със заповед:
16.1. училище или друга институция в системата на предучилищното и училищното
образование за координатор на състезанието, като институцията, определена за координатор, може
да бъде определена и за домакин на състезанието;
16.2. училища или други институции в системата на предучилищното и училищното
образование за домакин(и) на състезанието;
16.3. квесторите, които не може да бъдат специалисти по математика;
16.4. назначава комисии/-я за засекретяване и за разсекретяване;
16.5. комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците.
17. Началникът на РУО по свое решение:
17.1. може да определи със заповед комисия за техническо въвеждане на резултатите от
състезанието от специалисти с компютърни умения, чиято работа се контролира от председателя на
областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците;
17.2. може да определи със заповед комисия за контролно сверяване на резултатите от
състезанието, чиято работа се контролира от директора на институцията, определена за
координатор.
18. Членовете на областна комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците
не предоставят обучение на ученици от IV клас за участие в състезания срещу заплащане, ако то е
от името и за сметка на учениците, включително и със средства на училищното настоятелство. Те
декларират отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за
обективно оценяване и за неразпространение на информация, свързана с темите, задачите и
тестовите въпроси, преди тяхното официално обявяване, като подават декларация по образец, която
се прилага към проекта на заповед на началника на РУО за определяне състава на областна комисия
за проверка и оценка на писмените работи на учениците.
19. Длъжностните лица, ангажирани с организирането и провеждането на състезанието,
удостоверяват с декларация отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на
принципа за обективно оценяване и за неразпространение на информация, свързана с темите,
задачите и тестовите въпроси, преди тяхното официално обявяване.

20. Директорът на институцията, определена за координатор на състезанието:
20.1. издава заповеди, не по–късно от 14 работни дни преди датата на провеждане на
състезанието, с които:
20.1.1. назначава комисия за прием на заявления за участие в състезанието;
20.1.2. назначава комисия за организация и провеждане на състезанието;
20.2. осигурява логистиката, включително подписването на граждански договори и
изплащане на възнагражденията на комисията за проверка и оценка на писмените работи на
учениците;
20.3. координира дейностите с училищата домакини от областта;
20.4. публикува резултатите на учениците на сайта на институцията, след получаването
на протокол с окончателните резултати на учениците от комисията за проверка и оценка;
20.5. изпраща предложение до началника на РУО за квестори, които не може да бъдат
специалисти по математика;
20.6. изпраща предложение до началника на РУО за комисии/-я за засекретяване и за
разсекретяване;
20.7. изпраща предложение до началника на РУО за комисия за проверка и оценка на
писмените работи на учениците, като към предложението прилага декларациите по точка 18.
21. Директорът на училище домакин:
21.1. издава заповед, не по-късно от 14 работни дни преди датата на провеждане на
състезанието, с която назначава комисия за организация и провеждане на състезанието;
21.2. координира дейностите си с институцията, определена за координатор в областта;
21.3. осигурява размножаването на състезателните материали.
22. Националната комисия съставя състезателната тема (задачите за състезанието) и я
предоставя на експерт в МОН, а той я предоставя чрез определена от МОН платформа или по
електронен път на директора на институцията, определена за координатор на състезанието, който я
препраща на училищата домакини.
23. Националната комисия съставя системата за оценяване и я предоставя на експерт в МОН
в първия работен ден след състезанието, а той я предоставя чрез определена от МОН платформа или
по електронен път на директора на институцията, определена за координатор на състезанието.
24. Член на националната комисия може да бъде член на комисия за организиране и
провеждане на състезанието в съответния регион.
25. Член на националната комисия може да бъде член на областна комисия за проверка и
оценка на писмените работи на учениците.

26. Член на областна комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците не може
да бъде член на комисия за засекретяване и/или разсекретяване, не може да бъде член на комисия
за техническо въвеждане на резултатите от състезанието, не може да бъде член на комисия за
контролно сверяване на резултатите от състезанието.
РАЗДЕЛ III. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
27. Състезанието е с продължителност от общо три астрономически часа и се провежда на две
части: Модул-1 с продължителност 60 минути и Модул-2 с продължителност 120 минути.
28. При провеждане на състезанието няма почивка между Модул-1 и Модул-2. След
изтичането на времето за работа по задачите от Модул-1 ученикът няма право да се връща и да
работи по бланката за отговори на Модул-1.
29. Модул-1 на състезанието се състои от:
29.1. петнадесет задачи (с номер от 1. до 15.), които са със структуриран отговор с четири
възможности за отговор, от които само един е правилен, като учебното съдържание за тези задачи
е от общообразователната и/или от допълнителната подготовка;
29.2. пет задачи (с номер от 16. до 20.) с кратък числов свободен отговор – от учениците
се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение, като учебното
съдържание за тези задачи е от допълнителната подготовка.
30. Модул-2 на състезанието се състои от две задачи с разширен свободен отговор – учениците
трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с
аналитико-синтетичен характер, като учебното съдържание за тези задачи е от допълнителната
подготовка.
31. Модул-1 на състезанието е анонимен и отговорите се попълват на определена за целта
бланка.
32. Модул-2 на състезанието е анонимен, като всяка задача се решава на определена за целта
бланка.
33. По време на състезанието ученикът не може да използва изчислителна техника,
комуникационна техника, други технически средства или математическа литература.
РАЗДЕЛ IV. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
34. Областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците изпълнява
задълженията си в съответствие с указанията на националната комисия.
35. Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват, като ученик не може да получи точки за
решения, написани върху чернови.
36. Модул-1 на състезанието се оценява от 0 до 25 точки, като:
класификация на информацията:

36.1. за петнадесетте задачи (с номер от 1. до 15.) със структуриран (избираем) отговор
с четири възможности за отговор – за верен отговор на всяка от тези задачи ученикът получава по
една точка;
36.2. за петте задачи (с номер от 16. до 20.) с кратък числов свободен отговор – за верен
отговор на всяка от тези задачи ученикът получава по две точки.
37. Модул-2 на състезанието се оценява от 0 до 20 точки, като за всяка от две задачи с
разширен свободен отговор ученикът получава от 0 до 10 точки, съгласно указания за оценяване от
националната комисия.
38. Всяка писмена работа се проверява и оценява:
38.1. от двама проверители за Модул-1 на състезанието, независимо един от друг;
38.1.1. задачи с номер от 1. до 15. се оценяват задължително с нула точки или с една
точка;
38.1.2. задачи с номер от 16. до 20. се оценяват задължително с нула точки или с
две точки;
38.2. от двама проверители за Модул-2 на състезанието, независимо един от друг, като
по решение на областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците, може
Модул-2 на всяка писмена работа да бъде проверена и оценена от четирима проверители – двама
проверители за първата задача и други двама проверители за втората задача. В случай на разлика в
оценяването на дадена задача, то тогава същата се арбитрира от трето лице. Оценката от арбитъра е
окончателна.
39. Резултатът от оценяването е окончателен и не подлежи на обжалване.
40. Индивидуалният резултат от състезанието се изразява освен в брой точки и като процент
от максималния според този регламент брой точки и се вписва в протокола с резултати.
41. Непроверените според изискванията писмени работи, разсекретени или съдържащи
собствените имена на ученика или други собствени имена или знаци, които биха нарушили
анонимността на работата, се анулират, за което се съставя протокол.
42. В срок до 12 работни дни от състезателния ден комисията за проверка и оценка предоставя
протокол с окончателните резултати на учениците от състезанието на директора на институцията,
определена за координатор, който след това предоставя протокола на началника на РУО.
43. В срок до три работни дни след публикуване на резултатите от състезанието, ученикът
и/или родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, може в
присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците да се
запознае с оценената си работа, в институцията, определена за координатор на състезанието.

43.1. Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност
за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за
раждане или друг документ, удостоверяващ правото да види състезателната работа.
43.2. Не се позволява писмените работи да бъдат копирани или снимани, както и да бъдат
изнасяни извън опреденото за разглеждане на работите помещение.
43.3. Директорът на институцията, определена за координатор, определя реда и
условията за запознаването с оценената работа, включително при задължително спазване на правила
за безопасност при въведени противоепидемични мерки за предотвратяване и ограничаване на
разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания.
43.4. Не се допуска удължаване на срока по точка 43.
44. Директорът на институцията, определена за координатор, в срок до 15 работни дни от
състезателния ден заверява с подпис и печат предоставения му чрез председателя на комисията за
проверка и оценка протокол с окончателните резултати на учениците – съдържа имената на
учениците, училището, населеното място, областта и брой точки.
45. Директорът на институцията, определена за координатор, в срок до 15 работни дни
изпраща по електронен път на експерт в МОН справка за общия брой работи, проверени и оценени
от областната комисия за проверка и оценка.
46. След 15 работни дни от провеждане на състезанието състезателната тема се публикува на
сайта на институцията, определена за координатор.
47. Писмените работи от състезанието и всички други материали, свързани с организирането
и провеждането на състезанието, се съхраняват до края на учебната година от институцията,
определена за координатор