Продължете към съдържанието

Кандидатстване и прием в гимназии след 7-ми клас

За важните дати за 2024, моля последвайте този линк.

Ръководство за ученици и родители

Въведение:

Кандидатстването след 7. клас е важен етап в образованието на младите хора, бележещ прехода им към гимназиалното обучение. За мнозина това е първият път, когато се сменят учебните заведения, а за други е важна възможност да се обучават в среда, съобразена с техните интереси и амбиции. Тази статия има за цел да обясни подробно процеса на кандидатстване, за да улесни ориентирането на бъдещите осмокласници и техните родители.

Етапи на кандидатстване:

1. Избор на училище и профил:

 • През годината проучете различните гимназии и профили, предлагани в региона.
 • Съобразете се с вашите интереси, академични постижения и бъдещи планове.
 • Посетете дни на отворени врати, за да се запознаете с атмосферата и учебната програма на училищата.
 • Обсъдете избора си с родители, учители и кариерни консултанти.
 • Вижте тези класации по БАЛ и по резултати от НВО.

2. Изпити

 • Задължителен изпит по български език и литература (НВО)
 • Задължителен изпит по математика (НВО)
 • По желание: изпит по чужд език (НВО)

Изпити за проверка на способностите:

 • Изпит по изобразително изкуство
 • Изпит по музика
 • Изпит по музика и физическо възпитание и спорт
 • Изпит по физическо възпитание и спорт

Заявления за допълнителни изпити:

 • Срок за подаване: За участие в допълнителните изпити е необходимо да се подаде заявление ПРЕДВАРИТЕЛНО онлайн на платформата https://infopriem.mon.bg/

Повече за изпита НВО по математика, можете да научите на този линк.

3. Проверка и оценяване на изпитните работи:

 • Изпитните работи се проверяват от комисия, назначена от началника на РУО.
 • Оценителите са предварително обучени учители по съответния предмет.
 • Всяка писмена работа се оценява от двама оценители независимо един от друг.
 • Оценяването се извършва по утвърдени критерии.

Системата за електронно оценяване:

 • Системата записва точките на всеки оценител за задачите с отворен отговор и за свободния отговор.
 • Работата се приема за окончателно оценена, ако разликата в точките на двамата оценители не надвишава допустимата.
 • При по-голяма разлика, работата се преглежда от председателя/заместник-председателя на РКПОИР.
 • Системата връща работата на оценителите за корекция.
 • Окончателните точки се записват в системата.

Формиране на оценките:

 • Оценката за кандидатстване е сбор от точките от първа и втора част.
 • Ако ученикът не е работил върху втората част или няма верни решения, оценката му се формира само от първата част.
 • За неявилите се на НВО по даден предмет, резултатът се приема за нула точки.

Проверка на резултатите:

 • Резултатите от НВО по БЕЛ и математика излизат едновременно.
 • Оценките може да се проверят онлайн:

Необходими данни за проверка:

 • ЕГН на седмокласника
 • Входящ идентификационен номер от служебната бележка

Важни срокове: вижте сроковете в линка най-горе.

Запознаване с проверените изпитни работи от НВО:

 • Индивидуалните резултати от НВО се обявяват в електронна система на страницата на МОН.
 • Достъпът до системата се осъществява едновременно с входящ номер и уникален индивидуален идентификационен код.

Процедура за запознаване:

 • Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика може да стане във време и на място, определени със заповед на началника на РУО.
 • Ученикът и неговият родител (настойник) присъстват на запознаването.
 • Член на РКПОИР осигурява достъп до системата.
 • Достъпът е с ограничени права:
  • Ученикът и родителят (настойникът) виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки отговор.
  • Не се разглежда хартиената изпитна работа.
  • Сканираното изображение не може да бъде копирано, записвано, отпечатвано или изнасяно от залата.
  • Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

4. Образуване на бала за класиране след 7. клас

За повечето паралелки:

Балът за класиране се формира от:

 1. Точки от НВО по БЕЛ и математика:
  • Включват се резултатите от първата и втората част на изпита.
  • Ако ученикът не е работил върху втората част или няма верни решения, оценката му се формира само от първата част.
  • За неявилите се на НВО по даден предмет, резултатът се приема за нула точки.
 2. Оценки от Свидетелството за основно образование (СОО) по два предмета:
  • Предметите се определят от педагогическия съвет на училището.
  • Оценките се превръщат в точки по скала:
   • Отличен (6) – 50 точки
   • Много добър (5) – 39 точки
   • Добър (4) – 26 точки
   • Среден (3) – 15 точки
 3. Удвояване или утрояване на резултат от НВО:
  • Педагогическият съвет на училището избира един от следните варианти:
   • Удвояване на БЕЛ и математика от НВО
   • Удвояване на БЕЛ или математика от НВО + веднъж другия предмет
   • Утрояване на БЕЛ или математика от НВО + веднъж другия предмет
   • Удвояване на БЕЛ или математика от НВО + веднъж другия предмет + веднъж допълнителен предмет
 4. Включване на резултати от допълнителни предмети:
  • Вместо удвояване/утрояване на БЕЛ/математика, може да се включат резултати от допълнителни предмети:
   • Два допълнителни предмета (по веднъж)
   • Един допълнителен предмет За паралелки „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“:
 • Вместо горните компоненти, балът се формира от:
  • Точки от НВО по БЕЛ и математика
  • Точки от изпити за проверка на способностите (за профилирани гимназии)

За НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“:

 • В балообразуването за някои паралелки участват точки от областни кръгове на олимпиади по:
  • Физика
  • Биология и здравно образование
  • Химия и опазване на околната среда
  • География и икономика
 • Условие: точките са над 60% от максималния брой точки за съответната олимпиада.

Важно:

 • Точната схема за балообразуване може да варира в зависимост от училището и профила.
 • За подробна информация проверете сайта на желаното училище или се обърнете към неговата администрация.

Как се класират ученици с равен бал след 7. клас?

Когато в класирането има ученици с равен бал и броят им надхвърля броя на свободните места, те се подреждат в низходящ ред по следните критерии:

 1. Сбор от резултатите от НВО: Сумират се точките от Националното външно оценяване (НВО) по български език и литература и математика. Ученикът с най-висок сбор получава предимство.
 2. Сбор от оценките на балообразуващите предмети: Оценките от балообразуващите учебни предмети от 7. клас (български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда) се превръщат в точки по скала. Сумират се получените точки и ученикът с най-висок сбор получава предимство.
 3. Средноаритметична оценка от всички предмети: Изчислява се средната аритметична оценка от всички изучавани в 7. клас предмети (включително и изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт). Ученикът с най-висока средна оценка получава предимство.

Важно:

 • Ученици с еднакви показатели по всички гореизброени критерии се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.
 • Цялата необходима информация за оценките, включително и от олимпиади и състезания, ще бъде взета предвид преди балообразуването и класирането.
 • Възможно е информацията за оценките да не е видима в момента на попълване на заявлението за участие в първи етап на класиране поради поетапното й прехвърляне. Това не е пречка за подаване на заявление.
 • Максималният бал за всяка паралелка е 500 точки, от които 400 точки от изпитите или олимпиада/състезание и 100 точки от балообразуващите предмети.

Заявление за участие в класиране след 7. клас и необходими документи

 • Учениците могат да кандидатстват за неограничен брой паралелки в различни училища, както и в различни области
 • Подаването на заявление за първи и трети етап на класиране става само по електронен път.
 • Препоръчително е предварително да попълните заявлението на хартия.

Срокове: вижте най-горе

Необходими документи:

 • Заявление по образец с подредени желания (валидно за първи и втори етап на класиране).
 • Сканирано медицинско свидетелство от личния лекар (само при кандидатстване за специалности от професии или профил „Физическо възпитание и спорт“). Оригиналът се представя при записване.

Подреждане на желанията:

 • Подреждането на желанията е ключов момент!
 • Редът на желанията остава непроменен за първи и втори етап на класиране.
 • Преценете шансовете си според бала и статистиката за прием.
 • Съобразете желанията с възможностите си.
 • Попълнете достатъчно желания, за да сте сигурни, че ще бъдете приети в някое от тях.
 • Всяка паралелка е отделно желание! Подредете паралелките по ваш приоритет, а не само училищата.
 • Запазете копие на заявлението с подредените желания.

Принцип на класиране след 7. клас:

Какво е квотно класиране?

В някои български училища приемът след 7. клас се осъществява с квоти за момчета и момичета.

Първо класиране:

Първото класиране е първият етап от приема след 7. клас, в който се разпределят местата в гимназиите. За много ученици това е и последен етап, тъй като те са доволни от резултата и не желаят да рискуват да го загубят при следващите класирания.

Как се извършва първото класиране?

 1. Системата анализира кандидатствалите:
  • Разглеждат се желанията на учениците, подредени по приоритет.
  • Сравняват се балните им резултати с минималните балове за прием в избраните от тях училища.
 2. Разпределяне на местата:
  • Всеки ученик се класира в първото училище от своя списък, в което има свободно място, съответстващо на неговия бал.
 3. Записване и отказ:
  • Приетите по първо желание:
   • Трябва да подадат документи в приетото училище в рамките на определен срок.
   • Могат да откажат мястото си, ако не желаят да се обучават в това училище.
  • Приетите по второ, трето и т.н. желание:
   • Имат два варианта:
    • Да се запишат в училището, в което са приети.
    • Да се откажат от мястото си и да декларират участие във второ класиране.

Важно:

 • Срокът за записване и отказ е от съществено значение. Не го пропускайте!
 • Незаписването в приетото училище по първо желание не гарантира участие във второ класиране.
 • Второ класиране се провежда само при наличие на свободни места.

Второ класиране:

Второто класиране е следващият етап от приема след 7. клас, който се провежда след освобождаване на места от първо класиране.

Защо се провежда второ класиране?

 • Освобождаване на места: След първо класиране много ученици биват приети в други училища (НУКК, НГДЕК, Американски колеж), освобождавайки места в гимназиите.
 • Втори шанс: Второто класиране дава възможност на неприетите по първо желание ученици да се борят за място в по-предпочитано от тях училище.

Как се провежда второто класиране?

 1. Автоматично класиране:
  • Системата автоматично преразпределя неприетите по първо желание ученици в по-горните им желания, където има свободни места.
  • Важно: Учениците не могат да пренареждат желанията си за второ класиране.
 2. Записване:
  • Приетите по второ класиране ученици трябва да се запишат в новото си училище в рамките на определен срок.
  • Отказ: Възможен е и отказ от мястото, получено при второ класиране.

Важно:

 • Приетите по първо желание ученици технически запазват мястото си, дори ако кандидатстват за второ класиране.
 • Участието във второ класиране не гарантира преместване в по-желано училище.
 • Срокът за записване е от съществено значение. Не го пропускайте!
 • Незаписването в новото училище след второ класиране не гарантира участие в следващи класирания.
 • След второ класиране е възможно да се проведат трето и четвърто класиране само при наличие на свободни места.

Трето класиране: 

Важно е да се отбележи, че:

 • Третото класиране е рисковано, тъй като местата са ограничени, а конкуренцията е висока.
 • Може да кандидатствате само за свободните места, обявени след второ класиране.
 • Не се запазва мястото, на което сте приети на второ класиране.
 • Балът е от решаващо значение.

Ако все пак решите да участвате:

 1. Проверете обявените свободни места:
  • РУО обявява свободните места
 2. Подайте заявление за участие в определения срок:
  • Заявлението се подава в училището, в което желаете да се класирате.
  • Необходимите документи са същите като за първо класиране.
 3. Попълнете заявлението:
  • Подредете желанията си по низходящ ред на предпочитанията.
  • Кандидатствайте само за обявените свободни места.
 4. Очаквайте резултатите:
  • Резултатите от трето класиране
  • Приетите ученици се записват
 5. Следете информацията:
  • Възможно е да се обявят допълнителни свободни места след трето класиране.
  • Информацията за свободните места е налична в РУО и в училищата.

Четвърто класиране:

 • Обявяване на свободните места за четвърто класиране
 • Подаване на заявление за участие в четвърто класиране
 • Резултати от четвърто класиране
 • Записване или отказ от прием

Остатъчни места:

 • Обявяване на свободните места след четвърто класиране:
 • Попълване на свободните места след четвърто класиране:  Графикът се определя от директора на училището.

Важно:

 • За всеки етап е необходимо подаване на заявление!
 • Подреждането на желанията е от ключово значение!
 • Следвайте стриктно сроковете!